موقعیت

سرک 8 تایمنی, کابل افغانستان

شماره های تماس

0706618083, 0786778197

ایمیل آدرس

info@kis.edu.af