دیدگاه و ماموریت ما

دیدگاه

دیدگاه ما الهام بخشیدن دانش‌آموزان به سمت تعالی و پیشرفت در محیط امن و مبتنی بر ارزشهای آموزشی می‌باشد.

ماموریت

ماموریت ما پرورش شخصیت‌ها و برتری علمی از طریق تدریس و آموزش با کیفیت، طراحی نصاب درسی مدرن و ترکیب تکنالوژی نوین می‌باشد.