تاریخ دوره آموزشی

تاریخ دوره آموزشی

تاریخ آغاز و ختم دوره آموزشی سالانه مکتب بین‌المللی کاردان تایید شده و در مطابقت با لایحه وزرات معارف جمهوری اسلامی افغانستان است.

تاریخ شروع مکتب تاریخ پایان مکتب
مارچ 23 دسمبر 21