کافه‌تریا و آشپزخانه مکتب

مکتب بین‌المللی کاردان کافه‌تریای مجهز و برابر با معیارهای جهانی را برای دانش‌آموزان فراهم می‌نماید. کافه‌تریای مکتب مکان مهمی است که تجارب و شخصیت دانش‌آموزان را شکل می‌دهد. کافتریای مکتب طوری طراحی شده است که باعث رشد سلامت جسمی، ارتباطات اجتماعی و مهارت‌های تغذیوی دانش‌آموزان می‌شود. اولویت ما تغذیه صحی و مناسب دانش‌آموزان است زیرا ارزش مواد مغذی مناسب برای همه دانش آموزان را به رسمیت می‌شناسیم. کافتریای مکتب بین المللی کاردان با میز‌ و چوکی خاص، آشپزخانه مجهز، سرآشپز و کارمندان فعال تجهیز شده است. غذا توسط سرآشپز با سرویس بوفه پیشکش و نظارت می‌شود. طعام چاشت مکتب بین المللی کاردان بطور ویژه نظارت گردیده که این خود سبب می‌شود تا کودکان مهارت های لازم در اوقات صرف طعام مانند مکالمات آموزنده، یادگیری نزاکت های خوردن غذا، تغذیه لازم، برگرداندن ظروف به آشپزخانه، و آشنایی لازم در استفاده از ظروف و وسایل صرف غذا را بیاموزند.